Договір-оферта


про надання фізкультурно-оздоровчих послуг
м. Одеса _____________201__р.

СТОРОНИ:

Виконавець: Центр гарячої йоги Yoga Hot - Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ЙОГАХОТ», в особі Директора Маленко Оксани Володимирівні, яка діє на підставі Статуту. Замовник:__________________________________________________________________ уклали цей Договір про наступне:

1. Виконавець зобов\’язується прийняти Замовника до складу членів центру гарячої йоги Yoga Hot (далі за текстом - центр) з наданням права користуватися послугами центру у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, а Замовник зобов\’язується здійснювати оплату передбачених цим Договором платежів.

2. Цей Договір укладений строком на ____ місяців, кількість занять _____. Якщо Замовник з будь-яких причин не користувався послугами (повністю або частково), передбаченими цим Договором, то це не є підставою для повернення платежів, сплачених Замовником, або підставою для звільнення Замовника від оплати майбутніх платежів, або підставою для продовження дії цього Договору на строк, протягом якого Замовник не користувався послугами центру або для надання в інший час послуг замість тих, якими Замовник не скористався.

3. Цей Договір (і, відповідно, членство Замовника у ценрі) припиняється зі впливом строку, зазначеного в п. 2 цього Договору, незалежно від того, користувався Замовник послугами в повному обсязі чи ні. Однак якщо по закінченні строку дії цього Договору Замовник знову сплатить Виконавцю грошові кошти, передбачені п. 6 цього Договору, то строк дії цього Договору вважається продовженим.

4. Цей Договір достроково припиняється з підстав, передбачених чинним законодавством України, а також в наступних випадках:
- На вимогу Виконавця в разі систематичного (три і більше рази) порушення Замовником вимог цього Договору та правил центру;
- На вимогу Виконавця у разі виявлення ним, що обрана Замовником послуга не відповідає його віку, стану здоров\’я та рівню фізичного розвитку, що може призвести до пошкодження здоров\’ю.
Днем дострокового припинення цього Договору вважається:
- день отримання Замовником повідомлення Виконавця про припинення цього Договору. У разі дострокового припинення цього Договору з будь-яких підстав грошові кошти, сплачені Замовником до моменту припинення Договору, не повертаються.

5. В межах строку дії цього Договору Замовник має право за згодою Виконавця передати іншій особі права та обов\’язки, які випливають з цього Договору. У разі згоди Виконавця укладається відповідна Додаткова угода до цього Договору між Виконавцем, Замовником і особою, якій передаються права та обов\’язки за цим Договором (Новий Замовник). За надання Виконавцем вказаної вище послуги щодо заміни Сторони за цим Договором та переоформленню членства в центрі, стягується плата в розмірі 100 грн. Зазначені грошові кошти повинні бути сплачені до підписання відповідної Додаткової угоди.

6. За набуття права членства у центрі і можливості користування відповідними послугами, Замовник повинен сплатити Виконавцю грошові кошти в сумі ______ грн. з урахуванням знижки у розмірі ____% від вартості абонементу на 1 місяць – _______ грн. Виконавець може надавати Замовнику додаткові послуги вартість яких визначається Сторонами за окремою домовленістю. Знижка ____% від вартості абонементу на _____ місяців розподіляється наступним чином: перші ____ місяця рахуються оплаченими по повній вартості (_______ грн. на місяць), останні _____ місяця надаються Замовнику безкоштовно у рамках програми лояльності Виконавця до членів центру.

7. Передбачені цим Договором платежі сплачуються Замовником шляхом внесення готівки до каси Виконавця або шляхом перерахування на банківській рахунок Виконавця.

8. З моменту підписання цього Договору і сплати платежу, передбаченого п. 6 цього Договору, цей Договір набуває чинності, Замовник набуває статусу члена центру і можливість користуватися роздягальнями та залами для занять. Підписуючи цей Договір Замовник дає згоду на знімання своєї особи камерами відео спостереження центру.

9. Замовник підтверджує і гарантує, що обраний ним вид послуги ґрунтується на його свідомому волевиявленні та знанні стану і можливостей свого організму, відповідає його віку, стану здоров\’я та фізичному розвитку і що у нього відсутні будь-які перешкоди (заборони) для користування такими видами послуг. Замовник зобов\’язується негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни у його стані здоров\’я та про інші обставини, які впливають на обґрунтованість обраної ним послуги з точки зору її безпеки для здоров\’я Замовника та здатності заподіяти шкоду. У випадку виявлення таких обставин Сторони має право вимагати внесення змін до цього Договору з метою приведення виду послуг у відповідність до стану здоров\’я Замовника, або достроково розірвати цей Договір.

10. Користування послугами клубу Замовник повинен здійснювати відповідно до режиму роботи центру та розкладу занять, які затверджуються Виконавцем і вивішуються в приміщенні центру та на інформаційних носіях для ознайомлення. Виконавець має право без узгодження із Замовником вносити зміни та доповнення до розкладу занять та режиму роботи центру.

11. Виконавець самостійно визначає осіб (вікладачів), які будуть безпосередньо здійснювати надання Замовнику передбачених цим Договором послуг і протягом дії цього Договору вправі здійснювати заміну таких осіб на свій розсуд. Обсяг послуг, що можуть бути надані за цим Договором, не передбачають складання вікладачем індивідуальних програм для Замовника та контроль за їх виконанням, здійснення персонального (індивідуального) керівництва заняттями Замовника та надання інших послуг персонального характеру. Для надання індивідуальних консультаційних послуг в сфері підтримання належного фізичного стану, ведення здорового способу життя та гігієни організму, доцільності і безпечності фізичних вправ, які практикує Замовник, останній вправі самостійно, за власний рахунок, на підставі окремих договорів залучати для їх надання інших, ніж Виконавець, осіб (персональних вікладачів). За попереднім погодженням із Виконавцем та за наявності згоди останнього персональні вікладачі з метою надання індивідуальних консультаційних послуг можуть бути присутніми в приміщенні центру разом із Замовником під час надання Виконавцем послуг за цим Договором за умови, що їх присутність не тягне порушення встановленого Виконавцем режиму роботи центру та розкладу (графіку) занять. Допуск персональних вікладачів в приміщення центру є правом, а не обов\’язком Виконавця, і реалізується ним на власний розсуд; Виконавець вправі без пояснення причин відмовити Замовнику у допуску персонального консультант викладача до приміщення центру.

12. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника. Цінні речі Замовник має право залишити на зберігання Адміністратору центру.

13. Працівник Виконавця вправі не допустити Замовника до центру, якщо:
- Замовник знаходиться в стані алкогольного, наркотичного, токсикологічного сп\’яніння, або має явно виражені ознаки захворювання.

14. Працівник Виконавця вправі не допустити Замовника до занять, якщо:
- Замовник запізнився на групові заняття більш, ніж на 10 хвилин;
- Замовник не має відповідного одягу та взуття;


15. Замовник повинен додержуватися правил центру під час занять, в тому числі:
- не використовувати стимуляторів, допінгових речовин або аналогічних засобів;
- додержуватися особистої гігієни, використовувати рушник на місці тренування;
- додержуватися вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, законодавства щодо безпеки життя і здоров\’я;
- не використовувати сильні парфуми;
- не користуватися жувальною гумкою;
- не вмикати самостійно будь-які електроприлади в приміщеннях клубу;
- не вчинювати дій, які загрожують заподіянням шкоди майну Виконавця, яке належить йому на праві власності чи користування;
- виконувати вказівки працівника Виконавця, який безпосередньо здійснює надання передбачених цим послуг.

Для відвідувачів групових занять:
- не використовувати без дозволу інструктора обладнання;
- не допускати самовільного входу чи виходу в зал;
- не користуватися мобільними телефонами під час проведення занять.


16. Адміністрація центру має право припинити дію договору у випадку виявлення порушень Замовником пунктів Договору, правил користування групових занять, в тому числі правил, встановлених п. 9, 13-16 цього Договору, без повернення грошових коштів, сплачених Замовником до моменту припинення Договору;

17. У разі недопущення Замовника до приміщення центру або видалення його з приміщення центру з підстав, передбачених цим Договором та правилами центру, грошові кошти за послуги, не надані через це Замовнику, не повертаються, і додаткові аналогічні послуги в подальшому не надаються. Усі негативні наслідки, пов\’язані з недопущенням або видалення Замовника з приміщенням центру несе сам Замовник.

18. Під час надання послуг Виконавець зобов\’язаний:
- Забезпечувати належне обладнання місця надання послуг відповідно до вимог техніки безпеки, будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, екологічних та інших державних вимог та стандартів;
- Надавати послуги з урахуванням віку, стану здоров\’я та рівня фізичного розвитку Замовника, відомості про які доводяться до відома Виконавця Замовником;
- Надавати Замовнику передбачені цим Договором послуги належної якості у повному обсязі та у визначені термін.
- Надавати Замовнику повну інформацію про його права, обов\’язки та правила поведінки під час надання послуг, відповідні інформаційно-довідкові матеріали (за необхідності);
- Дотримуватись вимог законодавства щодо безпеки життя і здоров\’я, інформувати Замовника про правила гігієни, попередження травм, про надання першої медичної допомоги, практичні навички з техніки безпеки;
- У разі планового закриття приміщення центру (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення діяльності з будь-яких причин тощо) або настання інших обставин, які перешкоджають Виконавцю надавати послуги, Виконавець повинен не пізніше ніж за 5 днів до настання вказаних повідомити про це Замовника і розмістити відповідне оголошення при вході до приміщення.

19. У разі закриття приміщення центру більше ніж на 3 дні (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення діяльності з будь-яких причин тощо) або настання інших обставин, які перешкоджають Виконавцю надавати передбачені цим Договором послуги, дія цього Договору призупиняється до усунення зазначених обставин. Час, на який було призупинено дію цього Договору, в строк дії Договору не зараховується.

20. За невиконання чи неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень цього Договору.

21. Шкода, спричинена Замовником будь-якому майну Виконавця, яке належить йому на праві власності чи користування, відшкодовується Замовником в повному обсязі.

22. Замовник не заперечує щодо надання фото для формування клієнтської бази .

23. Замовник надає дійсні реквізити (телефон, адресу, електронну адресу) та не заперечує щодо отримання телефонних дзвінків, email та смс-розсилки на свою адресу.

Цей договір є невід\’ємним Додатком до Приняття Правил. При підпісанні Приняття правил Замовник дає згоду з усіма пунктами дійсного Договору.

Начните программу

Начать программу Горячий старт - неделя безлимитных практик - всего за 400 грнМы перезвоним Вам в течении дня.
При заявке после 19:00 мы перезвоним Вам с 9:00 до 10:00 следующего дня.

en